Olga Boznańska - Helena Blumówna 1949 r. - część V
3 lutego 2015

Olga Boznańska - Helena Blumówna 1949 r. - część V

Nr 97

P. Jan Szymański do radcy Chmielarczyka.

Paryż, dnia 18. lutego 1939 r.
4 Villa de Segur — V-me.

Wielce Łaskawy Panie Radco!

Pozwalam sobie uprzejmie donieść, że po rozpatrzeniu sprawy uzyskania dla p. Olgi Boznańskiej upoważnienia do obierania z kraju nie 200 zł. p., lecz 300 zł. p., nie w ciągu 2 lecz 12 miesięcy, zapadła tutaj decyzja, że na mój wniosek skieruje Konsulat Generalny R. P. w Paryżu — (no 31 rue Jean Goujon Paris VIII-eme) — bezpośrednio do kompetentnych władz krajowych, a w szczególności do Komisji Dewizowej, podanie o przyznanie danego upoważnienia p. Oldze Boznańskiej.

O załatwieniu sprawy, nie omieszkam powiadomić Wielce Szanownego Pana Radcę.

W związku z łaskawie skierowanym do mnie listem Wielce Szanownego Pana Radcy z dnia 22-go stycznia 1939 r. a w uzupełnieniu mej notatki informacyjnej o p. Oldze Boznańskiej z dnia 15-go stycznia 1939 r., pragnąłbym przesłać Wielce Szanownemu Panu Radcy poniższe me dodatkowe uwagi.

W tej myśli ośmieliłbym się poprosić Wielce Szanownego Pana Radcy przede wszystkim o to, by nie uważał stanu zdrowia czy stanu psychicznego p. Olgi Boznańskiej za poważniejszego czy groźniejszego, jakim on jest w rzeczywistości.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że jak najsumienniejsze przedstawienie warunków życia p. Olgi Boznańskiej nie odtwarza, odtworzyć nie może tego dokładnie, co się z p. Olgą Boznańską dzieje.

Są chwile, dni czy dłuższe nawet okresy, w których p. Olga Boznańska jest spokojna, łagodna, pełna humoru, wysoce interesująca w rozmowie czy dyskusji, wrażliwa na wszystko to, co Ją łączy z krajem, z Krakowem, z wszystkimi Jej sercu bliskimi, a już w szczególności z Wielce Szanownym Panem Radcą i Jego Czcigodnym Domem, ale są również chwile czy okresy, niekiedy przedługie, kiedy stan psychiczny i nerwowy p. Olgi Boznańskiej jest tak silnie nadwyrężonym, nie-wątpliwie patologiczny, a tak w swych przejawach bolesny, że przy najlepszej woli i chęci, nie sposób kojąco na p. Olgę Boznańską wpłynąć.

Sytuacja staje się natenczas dla najbliższego otoczenia p. Olgi Boznańskiej nad wyraz przykrą.

O sprowadzeniu lekarza czy lekarki oczywista mowy być nie może. Osobiście przypisuję to powolnej sklerozie mózgu. Z tej racji, że zaobserwowałem, iż kryzysy tego rodzaju stale się powtarzają. '

W związku z powyższym stanem p. Olgi Boznańskiej pragnąłbym przede wszystkim zapewnić Wielce Szanownego Pana o tym, że od długiego już czasu czynię starania u samej p. Olgi Boznańskiej, by Jej wytłumaczyć, w sposób jak najbardziej delikatny, że ewtl. wyjazd do Krakowa wpłynąłby może kojąco na Jej stan i stworzył dla Niej warunki życia daleko milsze, aniżeli je ma w Paryżu.

Wszystkie me w tym względzie ostrożnie wypowiadane prośby czy projekty wywołują w p. Oldze Boznańskiej w zasadzie silne rozdrażnienie.

Z uwagi na powyższe ośmieliłbym się Wielce Szanownego Pana Radcę poprosić, by raczył może w gronie oddanych p. Oldze Boznańskiej osób rozpatrzeć, czy i kto mógłby może latem bieżącego roku przyjechać do p. Olgi Boznańskiej, do Paryża.

Na tle tych przedługich gawęd wieczornych czy nawet nocnych wiem, że przyjazd Wielce Szanownego Pana Radcy wzgl. przyjazd łaskawej pani Julii Gradomskiej, dla której p. Olga Boznańska tyle serdecznej a tak głębokiej pamięci i miłości zawsze zachowuje, byłby najbardziej może wskazany

Informacyjnie zaznaczyłbym jeszcze, że

1.         P. dr Marian Minich, kierownik «Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów» przy Placu Wolności 1 w Łodzi, informował mnie ostatnio, że polecił p. Ludwikowi Lillemu, artyście- malarzowi, zamieszkałemu przy 51 Boulevard Saint-Jacąues, w Paryżu XIV-tym, zakupienie u p. Olgi Boznańskiej dwóch obrazów dla Muzeum za łączną cenę 14.000 fr. fr.

Sądzę, że sprawa zostanie niebawem uregulowana.

2.      Na prośbę p. prof. dra Mieczysława Tretera, dyrektora «Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych» z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 8, m. 5, generalnego komisarza Rządu Polskiego do Działu Plastyki Polskiej na Międzynarodowej Wystawie Nowojorskiej w 1939 r. doręczyłem w dniu 13-go lutego 1939 r. portret p. Olgi Boznańskiej, przedstawiający Madame Paris, przedstawicielowi pp. Walon — 32 Place Saint-Georges w Paryżu IX-tym, celem jego wysyłki do Nowego Yorku.

3.         P. Romolo Bazzoni, dyrektor administracyjny XXI-szej Biennale w Wenecji, nie przekazał jeszcze p. Oldze Boznańskiej pieniędzy, uzyskanych z sprzedaży obrazów.

4.        Na własnym rachunku depozytowym, otwartym za nr. 50.718/B. w banku «Polska Kasa Opieki» przy 23 rue Taitbout w Paryżu IX-tym posiada p. Olga Boznańska zawsze jeszcze gotówkę 4.000 fr. fr.

5.         P. Olga Boznańska posiada pod ręką, w swej pracowni, minimalnie około 3.000 fr. fr.

Otrzymałem dni już temu kilka wiadomość, że Konsulat Generalny R. P. w Paryżu przy rue Jean Goujon wystąpił już z wnioskiem do krajowych władz polskich o przyznanie p. Oldze Boznańskiej upoważnienia do otrzymywania z kraju 300 zł. p. miesięcznie w ciągu 1939 r. O wyniku nie omieszkam Wielce Szanownego Pana Radcę jeszcze powiadomić, choć przypuszczam, że decyzja dojdzie do Krakowa, rychlej aniżeli do Paryża.

Ośmielam się przesłać itd.

Nr 98

P. Jan Szymański do radcy Chmielarczyka.

Paryż, dnia 29. kwietnia 1939 r.

...Pragnąłbym równocześnie przesłać kilka słów, kilka wiadomości o p. Oldze Boznańskiej. O ile stan p. Olgi Boznańskiej pozostawiał w ciągu miesiąca stycznia, lutego i marca br. bardzo dużo do życzenia i był chwilami tak ciężki, że wszelka opieka okazywała się bezowocną, o tyle ogólny stan psychiczny jak w szczególności stan zdrowia p. Olgi Boznańskiej poprawił się w ciągu bieżącego miesiąca kwietnia tak dalece, że zmiana kompletna nastąpiła.

P. Olga Boznańska jest pogodną, obecnie spokojną, nader łagodną, rozmowną i trzyma się jak dotąd — nad wyraz dobrze.

Ogromnie serdecznie wspomina p. Olga Boznańska zawsze, nieledwie codziennie, o Wielce Łaskawych Państwie.

Przesłane ostatnio przez Wielce Łaskawego Pana suma 2.825,90 franków francuskich doszła p. Olgę Boznańską. Odnośny czek doręczyła p. Olga Boznańska — w mej obecności — służącej, która gotówkę powyższą p. Oldze Boznańskiej również w mej obecności wypłaciła.

Sytuacja finansowa p. Olgi Boznańskiej przedstawia się w chwili obecnej następująco: Na rachunku depozytowym p. Olgi Boznańskiej otwartym w banku «Polska Kasa Opieki», przy 23 rue Taitbout, w Pa¬ryżu IX-tym za nr. 50.718/B., dopisana została ostatnio suma 14.000 fr. fr., słownie czternastu tysięcy franków francuskich, przekazanych przez p. dra Mariana Minicha, kierownika Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki imieniem J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi przy Placu Wolności 1, za zakupione ostatnio 2 (dwa) obrazy-portrety a mianowicie:

1. portret p. Eisslerównej, wiedenki, pianistki, osobiście znanej p. Oldze Boznańskiej z czasów Jej pobytu w Wiedniu,
2. portret p. Gondon'a, dyrektora Banku w Paryżu, przy rue de Rennes. Ogólny depozyt p. Olgi Boznańskiej w powyższym Banku wynosi

obecnie, tzn. po dzień 29-go kwietnia 1939 r., 37.199 fr. fr. słownie trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt franków francuskich.

Ostatnia jeszcze drobna informacja: mało od dłuższego już czasu osób bywa u p. Olgi Boznańskiej. Zachodzą stale:

1. P. Zofia Couret-Kulasińska, zamieszkała przy rue Saint-Gothard w Paryżu XIV-t|ym;
2. p. Wanda Wysocka, zamieszkała przy rue de Cannettes, w Pa¬ryżu VI. Raz i drugi odwiedzają również inne osoby z paryskiej kolonii polskiej.

Obecnie maluje p. Olga Boznańska portret:

1. p. Stokowskiej z Opieki Polskiej przy 2 rue Lebouteux w Paryżu XVII-tym oraz
2. p. Stempkowskiego, malarza, biedaka. Przesyłam...

Nr 99

Z listu p. Jana Szymańskiego do p. radcy Chmielarczyka.

Paryż, dnia 6. maja 1939 r.

Co do kwestii subskrypcji przez p. Olgę Boznańską pożyczki na FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ wzgl. dokonania tejże subskrypcji w imieniu p. Olgi Boznańskiej przez Wielce Szanownego Papa Radcę, śmiałbym zaznaczyć, że podzielam w zupełności opinię Wielce Szanownego Pana Radcy w tej sprawie.

Uważałbym to za wskazane choćby już tylko z uwagi na fakt, że władze i urzędy polskie w Paryżu załatwiają wszystko p. Oldze Boznańskiej bez pobierania jakichkolwiek bądź opłat.

Gdy Rząd nadał np. ostatnio p. Oldze Boznańskiej Komandorię Orderu Polski Odrodzonej a p. Olga Boznańska odmówiła wniesienia odnośnej opłaty i nie przekazała danej sumy do Kapituły Orderu, natenczas przekazał p. ambasador Łukasiewicz osobiście powyższą opłatę w imieniu p. Olgi B.

Wiem co prawda, że ustalenie wysokości ewentl. subskrypcji pożyczki na cele F. O. N. przez p. Olgę B. jest o tyle kłopotliwe, ponieważ trudno pod tym względem przekonać p. Olgę Boznańską.

Proszę nie przypuszczać w danym wypadku o braku patriotyzmu u p. Olgi B.

Przyczyna tego ta, że p. Olga B. żyje zupełnie w oderwaniu od świata i nie uprzytamnia sobie spraw tym podobnych.

Śmiałbym raczej nadmienić, że sprawę subskrypcji mógłby może Wielce Szanowny Pan Radca w imieniu p. Olgi B. na podstawie własnej decyzji uregulować.

W dopisku.

P. S. Stan p. Olgi Boznańskiej jest w dalszym ciągu i nad wyraz dobry. P. Olga B. jest pogodna, pełna humoru, ma apetyt wyśmienity, rozmowna i ogromnie czuła.

WYKAZ OPRACOWANYCH LISTÓW

1.         List Olgi z Monachium do ojca 20. III. 1887. Wydr. w cal., opuszcz. grzecznościowe zakończenie.

la. Oddzielnie list do matki. Wydr. w cal., opuszcz. zakończenie z wiadomościami o znajomych.

2.         List Olgi z Monachium do ojca 29. III. 1887. Wydr. w cal., opuszcz. zakończenie.

2a. Oddzielnie list do matki. Wydr. w cal., opuszcz. zakończenie grzecznościowe.

3.         List Olgi z Monachium do ojca 12. IV. 1887. Dziękuje za pieniądze i donosi o zakupach, o szkole i studiach, o rysunku, o pogodzie i zakończenie.

3a. Równocześnie do matki, dziękuje za pieniądze, donosi o zakupach, opisuje spacer, wiadomości o spędzeniu świąt, wiadomości o Julci, to samo do Izy po ang.

4.         List Olgi z Monachium do ojca 26. IV. 1887. Wydr. w całości.

5.         List Olgi z Monachium do ojca 11. V. 1887. Wydr. w cał., opuszcz. zakończenie z wiadomościami o znajomych.

6.         List Olgi z Monachium do matki 16. V. 1887. O obrazach i o wystawach, o pożarze w Monachium, o zakupach i o sukniach, wyraża radość z powodu przyjazdu ojca.

7.         List Olgi z Monachium do matki 26. V. 1887. Na wstępie o Izie i jej studiach, omawianie sukni, przyjazd ojca do Monachium c. d. wydr.

8.         List Olgi do matki z Monachium 12. VII. 1897. Wydr. w cał., opuszczono zakończenie z wiadomościami o znajomych.

9.         List Olgi z Monachium do matki 7. VIII. 1892. O podróży i o wystawie, zdanie o Izie, rozważania nad możliwością zyskania medalu, zakup płaszcza, jeszcze żale z powodu zaczepki malarza, wiadomości towarzyskie, była w teatrze.

10.       List Olgi z Krakowa do p. Ireny Serda (późniejszej Zbigniewiczowej) z r. 1897. Wydr. w cał.

11.       List Olgi z Monachium do ojca 30. IX. 1892. O przyjeździe ojca, ujemny sąd o Krakowie, cholera w Niemczach, urządzenie pokojów w domu, zakupy malarskie, wycieczki, o stosunkach rodzinnych.

12.       List Olgi z Monachium do Izy (prawdp. 1892) pisany po ang. O listach, o wycieczkach, c. d. wydr. w cał.

13.       List Olgi z Innsbrucka do Izy pisany po ang. Wydr. w cał.

14.       List Olgi z Paryża do Julii Gradomskiej 2. XII. 1903. Na wstępie o listach, życzenia, o zdrowie c. d. wydr.

15.       List Olgi z Paryża do Julii 24. II. 1906 (w wyj.). Dziękuje za list, mówi o ostatnich przejściach (śmierć ojca), o posadzie dla Julii. Wiadomości o znajomych, dostała zamówienie, sprawa służącej ojca, skargi na Izę.

16.       List Olgi z Paryża do Julii (niedat.) przed śmiercią ojca (a więc 1906) zwraca pieniądze za oświetlenie grobu matki (opuszcz.), c. d. wydr. wreszcie wiadomości o znajomych i służącej (opuszcz.).

17.       Olga z Paryża do Julii r. 1906 w niedzielę. O sprawach Julii, wiadomości o znajomych, o swoim malarstwie.

18.      Olga z Paryża do Feliksa Jasieńskiego niedat. Wydr. w cal.

19.      List Olgi z Paryża do Feliksa Jasieńskiego 9. I. 1906. Wydr. w cał.

20.       List Olgi z Paryża do Feliksa Jasieńskiego 20. XII. 1906. Wydr. w cał.

21.       List Olgi z Paryża do Feliksa Jasieńskiego 4. XI. 1907. Wydr. w cał.

22.       List Olgi z Paryża do Feliksa Jasieńskiego (niedat.). Wydr. w cał.

23.       List Olgi z Paryża do Julii. W. Czwartek 1908. Wydr. w cał.

24.       List Olgi z Paryża do Julii 20. XII. 1909. Życzenia świąteczne, o chorej siostrze Julci c. d. wydr.

25.       List Olgi z Paryża do Julci 26. V. 1924. Życzenie imieninowe (opuszcz.) c. d. wydr.

26.       List Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 8. II. 1928. Żali się na brak wiadomości, posyła mu obraz Kwiaty, o ślubie córki pp. Chm., chce wyjechać do Krakowa, zapytania o znajomych, o obrazie franc. malarza dla p. Chm., zakończenie.

27.       List Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 5. IX. 1928. Na wstępie o mylnym adresie, z powodu czego list błąkał, c. d. wydr.

28.       List Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka (niedat.) 1928 r. Tekst w całości, opuszcz. zakończenie grzecznościowe.

29.       List Olgi z Paryża do pp. Chmielarczyków (1928). Omówienie ślubu córki pp. Chm., o portretach i akwarelach, sprawy kamienicy, jeszcze o akwarelach.

30.       List Olgi z Paryża do pp. Chm. niedat., r. 1928. Część wydr. (opuszcz. sprawy kamienicy, ślub córki i grzeczn. zakończenie).

31.       Kartka Olgi z Paryża r. 1932. Wydr. wyj.

32.       List Olgi z Paryża do p. Chm. (1932?). Sprawy kamienicy, c. d. wydr.

33.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 5. X. 1932. Umowa najmu, c. d. wydr. zakończenie opuszcz.

34.       Olga z Paryża do Julii 5. XI. 1931. Wydr. w cał.

35.       List Olgi z Paryża do Julii 5 maja (b. r.). O sobie i uczuciach, także tęsknoty, c. d. wydr.

36.       Kartka Olgi z Paryża do p Chmielarczyka 10. X. 1933. Wydr. w cał. bez zakończenia.

37.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 1933 r. Wydr. w cał.

38.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka r 1933. Wydr. w cał., opuszcz. pocz.

39.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 19. XII. 1933. Sprawy kamienicy.

40.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka r. 1934. O fotografii na wystawie, sprawy kamienicy.

41.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 19. XII. 1933. Wydr. w cał.

42.       Olga z Paryża do p. Chmielarczyka 3.*I. 1934. Wydr. w cał., opuszcz. zakończenie.

43.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka r. 1936. Wydr. w cał.

44.       List Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka niedatowany. Wydr. w cał.

45.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 24. VI. 1934. Wydr. w cal., opuszcz. grzecznościowe zakończenie.

46.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 10. I. 1936. Wydr. w cał. opuszcz. zakończenie.

47.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 24. IX. 1937. Wydr. w cał.

48.       Kartka Olgi z Paryża do p. Chmielarczyka 13. XI. 1938. Sprawy kamienicy opuszczone, ciąg dalszy wydr. w cał.

49.       Kartka Olgi do p. Chmielarczyka r. 1938. Prośba o pieniądze.

50.       List Julii Gradomskiej z Kalisza do Olgi 9. XII. 1883. O korespondencji i zagubionym liście (opuszczono), wyjątek o malarstwie Olgi wydr. — ciąg dalszy opuszczono, jak przeniesienie mebli do Kalisza, wynurzenia na temat osobisty w związku z rocznicą urodzin, donosi o wypadku z rewolwerem sąsiada, oficera, zapewnienia przyjaźni.

51.       List Julii Gradomskiej z Kalisza do Olgi 3. II. 1884. Wydr. w cał.

52.       Kartka Adama Boznańskiego z Marienbadu do żony 8. VI. 1887. Wiadomości o podróży i kuracji, wzmianka o Oldze.

53.       List Mary E. Nicol z Berlina do Izy 3. VIII. 189(?). Dziękuje za list, o chorobie Izy opuszcz., o wystawie obrazów Olgi w Berlinie, o muzyce, podaje wiadomości o życiu w pensjonacie w Berlinie, w dopisku z 5. VIII. zachwyty o obrazach Olgi.

54.       List ks. Edwarda Jarmone'a(?) z Chicago do Olgi 30. XI. 1920. Wydr. w cal.

55.       List Izy z Paryża do Julii 27. III. 1929. Zwłoka w korespondencji, narzekanie na zimę, o znajomych, o pogrzebie Focha, o sprawach Julii i kamienicy.

56.       List Izy do p. Chmielarczyka. Paryż 4. X. 1929. Potwierdzenie odbioru pieniędzy, wiadomość, że Olga prawie nic nie zarabia, o reparacjach w domu przy Wolskiej, podziękowanie za poniesione trudy.

57.       Kartka Izy z Paryża do Julii 8. VIII. 1930. Wiadomość o wyjeździe Olgi do Paryża.

58.       Kartka Izy z Paryża do Julii 22. II. 1931. Wydr. w cał.

59.       Kartka Izy z Paryża do Julii 16. IV. 1931. Wydr. w cał., opuszcz. zakończenie.

60.       Kartka Izy z Paryża do Julii 7. V. 1931. Wydr. w cał.

61.       Kartka Izy z Paryża do Julii 14. VI. 1931. Wydr. w cał., opuszcz. wiadomość o pogodzie.

62.       List Izy z Paryża do Julii 18. VI. 1931. Dziękuje za list o Oldze.

63.       List Izy z Paryża do Julii 30. XI. 1931. O chorobie i śmierci siostry Julii, życzenia urodzinowe, o swoim zdrowiu, o Oldze, i o Polakach w Paryżu.

64.       List Izy z Paryża do Julii 12. II. 1932. Dziękuje za list, o sprawach Julii, o pogodzie opuszcz., o Oldze wydruk.

65.       Kartka Izy z Paryża do Julii 22. IX. 1932. Wiadomość o sobie, wzmianka o Oldze.

66.       Kartka Izy z Paryża do Julii 17. XI. 1932. Wydr. w cał.

67.       List Izy z Paryża do p. Chmielarczyka 25, XI. 1932. Wydr. w cał., opuszcz. zakończ.

68.       List Izy z Paryża do Julii 21. XII. 1932. Dziękuje za list i życzenia opuszcz., ciąg dalszy wydr. w cał.

69.       List Izy z Paryża do Julii 18. I. 1933. Wydr. w cał.

70.       Kartka Izy z Paryża do p. Chmielarczyka 22. I. 1933. O śmierci jego brata, o sprawach Olgi.

71.       List Izy z Paryża do Julii 16. II. 1933. O sprawach Olgi i kamienicy.

72.       List Izy z Paryża do Julii 1. IV. 1933. Dziękuje za życzenia, o sprawach Olgi, zapytania o Julię, narzekania na sytuację światową opuszcz., o Oldze wydruk.

73.       List Izy z Paryża do Olgi 15. V. 1933. Dziękuje za list, wiadomości o Oldze, posyła fotografię, i ponownie o Oldze.

74.       Kartka Izy z Paryża do Julii 17. VI. 1933. Dziękuje za list, wiadomości o Oldze.

75.       List Izy z Paryża do Julii 15. IX. 1933. O' chorobie oczu Julii, o Oldze.

76.       List Izy z Paryża do Julii 25. IX. 1933. Wydr. w cał.

77.       Kartka Izy z Paryża do p. Chmielarczyka 28. IX. 1933. Wydr. w cał.

78.       Kartka Izy z Paryża do Julii 14. X. 1933. Wydr. w cał.

79.       Kartka Izy z Paryża do Julii 16. X. 1933. Kupno obrazu Olgi, o lokatorach domu, zapytania o Julię.

80.       List Izy do p. Chmielarczyka. Paryż 22. X. 1933. Wydr. w cał.

81.       Kartka Izy z Paryża do Julii 3. XI. 1933. Wydr. w cał., opuszcz. wiadomości towarzyskie i zapytania o zdrowie.

82.       Kartka Izy z Paryża do Julii 9. XI. 1933 Dziękuje za przesłany list i gazetę, wiadomość o Oldze.

83.       List Izy z Paryża do Julii 30. XI.. 1933. Dziękuje za list, życzenia urodzinowe, wiadomości o Oldze, o znajomych

84.       Kartka Izy z Paryża do p. Chmielarczyka 11. III. 1934. Wydr. w cał.

85.       Kartka Izy z Paryża do Julii 13. III. 1934. Wydr. w cal., opuszcz. zakończenie.

86.       Kartka Izy do Julii 23. III. 1934 Wydr. w cal., opuszcz. zakończenie.

87.       Kartka Izy z Paryża do Julii 27. IV. 1934. Wydr. w cał., zakończenie opuszcz.

88.       Kartka Izy z Paryża do Julii 15. V. 1934. O nagrodzie Olgi, zapytania o Julię, wiadomości o sobie.

89.       Kartka Izy do Julii 16. V. 1934. Wydr. w cał.

90.       Kartka Izy do Julii z Paryża 22. V. 1939. Wydr. w cał., opuszcz. życzenia imieninowe i zakończenie.

91.       List p. Wandy Wysockiej z Paryża do p. Chmielarczyka 17. X. 1935. Wydr. w cał.

92.       List p. z Kraszewskich Strzemboszowej do p. Chmielarczyka, Paryż 28. VIII. 1937. Wydr. w cał.

93.       Komitet Opieki nad Olgą Boznańską w Warszawie do p. Chmielarczyka 14. XII. 1937. Wydr. w cał.

94.       Brulion pisma p. Chmielarczyka do Komitetu Opieki nad Olgą Boznańską w Warszawie. Wydr. w cał.

95.       Pismo p. Jana Szymańskiego z Paryża do p. Chmielarczyka 15. I. 1939. Wydr. w cał., opuszcz. grzecznościowe zakończenie.

96.       List p. Jana Szymańskiego do p. Chmielarczyka 14. II. 1939. Wydr. w cal., opuszcz. grzecznościowe zakończenie.

97.       List p. Jana Szymańskiego z Paryża do p. Chmielarczyka 18. II. 1939. Wydr. w cał.

98.       List p. Jana Szymańskiego z Paryża do p. Chmielarczyka 29. IV. 1939. Na wstępie podziękowania za list, życzenia świąteczne opuszcz., ciąg dalszy wydr. donosi o opiece nad p. Olgą, sposób pobierania pieniędzy, posługaczka zajmuje się gospodarstwem, o grobie dla Izy Boznańskiej na podparyskim cmentarzu Thiais, o sprawach kasowych, zakończenie opuszczone.

99.       List p. Jana Szymańskiego z Paryża do p. Chmielarczyka 6. V. 1939. Wydr. w wyjątkach, dziękuje za kartkę, o korespondencji w sprawie p. Olgi, w zakończeniu o staraniach Komisji Dewizowej.

Wszystkie listy z wyj. nr 18—22 oraz nr 10, stanowią własność p. Edwarda Chmielarczyka oraz są częściowo depozytem Muzeum Narodowego w Krakowie. Nr 18—22 są

własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, a nr 10 własnością p. Zbigniewiczowej.

WYKAZ FOTOGRAFII

Olga Boznańska w sukni wieczorowej w czasie pobytu w Monachium. Fot. z nat. Atelier Therese, Monachium. Wl. p. Edwarda Chmielarczyka………………………………………..7

Olga Boznańska w stroju japońskim w czasie pobytu w Monachium. Fot. z nat. Holzer, Monachium. Wl. p. Ireny Zbigniewiczowej…………………………………………………...9

Pracownia Olgi Boznańskiej w Monachium. (Olga stoi obok portretu Józefa Czajkowskiego). Fot. z nat. Wl. p. Ireny Zbigniewiczowej……………………………………………………..11

Paweł Nauen: Portret Olgi Boznańskiej. Fot. wedł. obr. ol. Wł. p. E. Chmielarczyka 15 Olga Boznańska na tle swej pracowni w Monachium, obok po prawej portret Amerykanki, który artystka podówczas malowała. Fot. z nat. Wł. Joanny z Seifmanów Getterowej…………….19

Olga Boznańska. Fot. z nat. K. Żelechowski, Kraków. Wł. p. E. Chmielarczyka................... 21

Olga Boznańska na tle swej pracowni w Monachium. Fot. z nat. Wł. Joanny z Seifmanów Getterowej…………………………………………………………………………………….23

Olga Boznańska w lipcu 1898 r. Fot. z nat. Wł. p. E. Chmielarczyka………………………..27

Olga Boznańska w Paryżu na Boulevard Montparnasse. Fot. z nat. Wł. p. E. Chmielarczyka………………………………………………………………………………..29

Olga Boznańska z paletą w ręku. Fot. z nat. Dr Tadeusz Przypkowski w Paryżu, maj 1930 r. (Z dedykacją artystki dla Julii Gradomskiej). Wł. p. E. Chmielarczyka 33 Olga Boznańska z pieskiem w ręku. Fot. z nat. Dr Tadeusz Przypkowski w Paryżu, maj 1930 r. Wł. p. Ireny Zbigniewiczowej……………………………………………………………………………...35