Jacek Malczewski - katalog wystawy TPSP w Krakowie 1939 r.
20 stycznia 2015

Jacek Malczewski - katalog wystawy TPSP w Krakowie 1939 r.

JACEK MALCZEWSKI

1855-1929

LIPIEC—SIERPIEŃ—WRZESIEŃ 1939

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE Jacek Malczewski

DRUKARNIA NARODOWA W KRAKOWIE

KOMITET HONOROWY WYSTAWY:
Dr JÓZEF TYMIŃSKI
Wojewoda Krakowski
J. E. Ks. METROPOLITA DR ADAM SAPIEHA
GEN. JERZY NARBUT-ŁUCZYNSKI
Dowódca D. O. K. V
DR BOLESŁAW CZUCHAJOWSKI
Prezydent Miasta Krakowa
Dr STANISŁAW KUTRZEBA
Prezes Pol. Akad. Umiejętności
DR TADEUSZ LEHR-SPŁAWIŃSKI
Rektor U. J.
FRYDERYK PAUTSCH
Rektor Akad. Sztuk Pięknych

JACEK MALCZEWSKI

Aby zrozumieć fantastyczny świat Jacka Malczewskiego, i czystość jego uczuć, należy poznać listy pisane przez niego do ojca, Juliana Malczewskiego, z których tchnie niezwykła szlachetność ducha artysty. W listach ojca i syna odbijają się, wzajemnie, niby w dwu zwierciadłach tajniki duszy i serca. Julian Malczewski dał synowi takie samo staranne wykształcenie, jakie posiadał sam „co sto razy czytał Anhellego, a Wenecję znał lepiej od Warszawy". W okresie lat szkolnych ojca zastępował Jackowi, Adolf Dygasiński, ów franciszkański brat wszelkiego stworzenia — niepospolitej miary pisarz. Oto co pisze 28-letni Jacek Malczewski w notatkach swoich „Luźne kartki":

„Dziecinne lata moje spędzałem na wsi u wuja F. Synowie jego byli moimi kolegami w nauce, a dom jego był drugim dla mnie domem rodzinnym. Wspomnienia tych czasów mają dla mnie najwięcej powabu i uroku. Umysł mój karmił się wtedy naturą wsi polskiej i umiał powoli patrząc codziennie, zrozumieć tę okalającą mnie naturę, bo pod jej wrażeniami się urabiał... Godzinami siadywałem w trawie zważonej szronem i słuchałem jesiennych wsi odgłosów — wtedy serce mi rosło, zbierała pierś i płacz czułem w gardle. Mimo woli wtedy modliłem się jak dotąd się modlę i wznosząc okrzyk w górę, wśród szarych obłoków szukałem Pana i Stwórcę, by Mu dziękować za życie i za to co mnie otacza. Godzina taka była mi ekstazą i niebem na ziemi".

"Wyhodowany w cieplarnianej atmosferze 17-letni Jacek, znalazłszy się w Krakowie prześwietlonym słońcem sławy Jana Matejki, powziął ambitne postanowienie stać się artystą. Już w gimnazjum z pasją oddaje się studiom rysunkowym u Piccarda. Pisał już wówczas, że „rysunek kochani rodzice to, grunt, a rysunek jest rzeczą bardzo rzadką, bardzo trudną i wymagającą wiele pracy". Wkrótce spełniają się najgorętsze marzenia artysty i dostaje się dzięki wstawiennictwu Jana Matejki do Akademii w lutym 1873 r., mimo nie ukończenia gimnazjalnych studiów. W dwa lata później pisze Matejko do Juliana Malczewskiego, iż „w synu pańskim doczekam się kontynuatora własnego imienia". W dalszej treści listu Matejki przebija się gorąca troska o przyszłość Jacka i odradzenie mu zbyt wczesnego wyjazdu  zagranicę. — „Wspominam o tym wiedząc, że zaraza łatwych zdobyczy uśmiecha się z zagranicy, — powtarzam trza pójść naturalnie a prosto. Zagranica jeszcze przedwczesna dla pana Jacka, później będzie konieczną. Krakowska szkoła w porównaniu z zagranicznymi jest biedną, lecz pozornie, w istocie tym samym co tamte. Narodowe pojęcia winny wzróść na ziemi rodzinnej, inaczej karłowacieją one w cieniu rozłożystej, bujnej wegetacji zagranicznej sztuki". Skoro się znalazł Jacek w Paryżu, okazało się, że po kilku miesiącach pobytu nie chciał patrzeć na piękny słoneczny francuski kraj i tak śpiewał rymem swoje uczucia:

„Smutno mi, tęskno za krajem rodziną Za tymi dniami, co w niewoli płyną I za tem sercem co się ciepłem dzieli I za dworem co się nocą bieli.
Za tym kościółkiem co zgarbiony laty, A choć drewniany — to taki bogaty Mojej rodziny świętemi modlitwy, Że mi jest zwycięstw arką w czasie bitwy.
Czyż więc po latach co w obczyźnie lecą Więc czyż po pracach, co zwątpienia niecą Wszystko com kochał czy zastanę przecie? Tak mi źle jakoś na świecie!"

Jacek przyjechał do Paryża jako uczeń Matejki, pragnąc w głębi duszy wyzwolić się spod wpływu geniusza. W Paryżu rozpoczął się bunt przeciw Matejce i skrystalizowanie osobowości artysty, który już na paryskim bruku snuł motywy do swego sybirskiego cyklu kompozycji. Twórczość Malczewskiego rozwija się bez wstrząsów. Pierwsze kompozycje maluje w r. 1878. „Śmierć Ellenai" ukończył w r. 1883. Dziełem tym wyzwala się Jacek Malczewski z majsterszuli Matejki — zyskując powtórnie afirmację mistrza, iż będzie jego kontynuatorem. W latach 1877—1882 powstają „Śmierć wygnanki", „Dwa pokolenia", „Melancholia" i „Błędne koło". 

Twórczość Malczewskiego podnosi się bez przerwy wzwyż, znacząc swą drogę dziełami tej miary co „Skrzypek ze skowronkiem", „Autoportret z r. 1904", „Tobiasz". W okresie największej dojrzałości budzi się w nim pejzażysta, w mistrzowskim obrazie „Młody Tobiasz". W dziele tym zaklął Jacek Malczewski poezję pejzażu polskiego w uproszczonej, syntetycznej formie. Nic dziwnego, że ten właśnie obraz stał się punktem wyjścia dla malarskiej działalności jego syna Rafała. W tym dziele pejzaż jest dominującym elementem, podczas gdy w innych stylizowany zawsze krajobraz jest jakby zaświatowym wtórem do kompozycji symbolicznych. W 6o-tych latach życia maluje Malczewski cykl „Zatrutej studni", „Grosz czynszowy" i nową serię obrazów na temat Anhellego.

Po r. 1921 następuje wyczerpanie olbrzymiej energii Jacka Malczewskiego, który stworzył w życiu swoim około 2.000 dzieł. Sztuka Malczewskiego tkwiła korzeniami w swej epoce i wyrastała jedynie z osobowości przedziwnej artysty. Od Matejki przejął posłannictwo narodowej sztuki, od Francuzów werwę i znajomość wartości rysunku w malarstwie, a realistyczną formę malarską zdobył swą bezustanną od młodości pracą i talentem. Twierdzi, iż „kto jest idealistą w sztuce ten najwięcej się musi opierać na najsurowszym realizmie". Malczewski urodzony liryk, wychowany przez ojca na poezji Słowackiego, twórczością swą musiał wyrazić głębię szarpiących go uczuć, na temat zagadnień bytu i śmierci, wzlotów i upadków ducha a przede wszystkim muzykę płynącą z tej narodowej harfy, w jaką uderzali Matejko i Grottger. Potęgą swego talentu zdobył sobie prawo wprowadzenia literackich pierwiastków do malarstwa jak to czynił jego rówieśnik Arnold Böcklin.

Bogatej jaźni Malczewskiego nie wystarczały zagadnienia formy i koloru, sztuką swoją chciał wzruszyć współczesnych, jak to czynili Matejko i Grottger. Dla tych celów posługiwał się symboliką potęgującą nastrój uczuciowy. Symbolika Malczewskiego często opiera się nie na umownych znakach i pojęciach z mitologii, lecz na jego osobistych przeżyciach. Malczewski jednak zawsze umie wyzyskać malarsko, wprowadzone do kompozycji fantastyczne zjawy. Rzadko zdarza się iż akcesoria zacierają wyrazistość myślową symboliki Malczewskiego. Malczewski należał do tych Polaków, którzy nie znaleźli szczęścia „bo go nie było w ojczyźnie". Artysta przesiąknięty na wskroś ideologią romantyzmu wniósł swój świat fantastyczny do malarstwa polskiego drgający prawdą przeżytej w niewoli tragedii. Kształtował go mistrzowsko według swego uczucia, według swej woli i talentu i w tym jego wielkość na niebie polskiej sztuki.

m. d. d.

Spis niniejszy sporządzono według właścicieli, którym Dyrekcja T. P. S. P. na tym miejscu składa gorące podziękowanie za łaskawe użyczenie obrazów na wystawę.

Obj.: p=podpis, r=rok. Pierwsza liczba oznacza podstawę obrazu, druga jego wysokość.
WP. B. P.
1. PORTRET P. Z. F., p. 1916, ol. pł., 57 X 67
2. PORTRET P. Z. F., p. 1919, ol. tekt., 69 X 98
3. PORTRET P. Z. F., bez p. i r., ol. deska, 97 X 192

WP. Dr Ignacy Basler
4. PEJZAŻ, p. bez r., Nowy Sącz, ol., tekt., 64 X 33
5. NA FUJARCE, p. bez r., ol. pł., 92 X 41

WP. Józef Baster
6. RYBAK, p. 1909, ol. pł., 72 X 90

WP. Helena Bednarska
7. PORTRET STANISŁAWA TONDOSA, p. 92., ol. pł., 69 X 50
8. ŻYWIOŁOWE SIŁY, bez p. i r., ol. tekt., 48 X 64
9. DZIECI, bez p. i r., ol. dykta, 32 X 94

WP. Dr Rudolf Beres
10. PRZEBUDZENIE WIOSNY, p. 1919, ol. pł., 118 X 144

WP. E. Borzęcki
11. PORTRET P. BORZĘCKIEJ, p. 1907, ol. tekt., 70 X 92

WP. Adolf Brenner
12. PORTRET J. N. TREPKI, p. 1909, ol. tekt., 66 X 55
13. PORTRET KONIUSZKI, p. bez r., ol. tekt., 70 X 100

WP. Dr Stanisław Cikowski
14. WYRZUCONA, bez p. i r., ol. tekt., 39 X 41

WP. Józef Cyankiewicz
15. PORTRET WOJCIECHA KOSSAKA, p. 1903, ol. pł., 126 X 100

WP. Marianowie Dąbrowscy
16. DIALOG, p. 1911, ol. tekt., 84 X 65 Jacek Malczewski Dialog

WP. Jadwiga Ehrenpreisowa
17. NIKE LEGIONÓW, p. 1916, ol. deska, 93 X 195 Jacek Malczewski Nike Legionów

18. ELENAI, p. 1908, ol. pł., 130 X 200 Jacek Malczewski Elenai

WP. Dr Nina Falterowa
19. WIOSNA (tryptyk), p. 1909, ol. pł., 80 X 66, 65 X 82, 80 X 66

WP. Dr Wł. Federowicz
20. GŁOWA STARCA, p. 1874?, ol. pł., 35 X 47
21. GŁÓWKA DZIEWCZĘCA, p. 1904, ol. tekt., 13 X 23

WP. Józef Feil
22. U STUDNI, p. 1915, ol. tekt., 60 X 30 Jacek Malczewski U studni życia

WP. Dr Finder
23. KORONA, p. bez r., akwarela, 87 X 105

WP. Eliza Fraenklowa
24. AUTOPORTRET, p. 1909, ol. tekt., 40 X 50

WP. Dr Józef Frist
25. SYBIRAK, p. 1905, ol. tekt., 90 X 73

WP. Dr Juliusz Frist
26. PORTRET P. FRISTA, p. 1903, ol. deska, 60 X 50
27. PRZY STUDNI, p. 1918, ol. tekt., 70 X 100

WP. M. G.
28. PRZEKAZANIE PALETY, p. 1922, Lusławice, ol. deska, 100 X 75
29. POWRÓT, p. bez r., ol. deska, 130 X 100
30. POWRÓT POWSTAŃCA, p. bez r., ol. pł., 310 X 120
31. GENIUSZ W PRACOWNI MALARSKIEJ, p. bez r., ol. pł., 250 X 105
32. TOBIASZ Z ANIOŁEM, p. bez r., ol. pł., 120 X 160

WP. Dr Otto German
38. OGRÓD KWITNĄCY, p. bez r., ol. dykta, 50 X 91
39. DWOREK, p. bez r. ol. tekt., 66 X 57
40. WIOSNA, p. bez r., ol. tekt., 91 X 72
41. SYBIRAK, p. bez r., ol. tekt., 17 X 29
42. KRZYŻ NA ŁĄCE, p. Komarno J. M. 96., akw. 16 X 23
43. W OGRODZIE, p. bez r., ol. tekt., 36 X 24

WP. Aleksandra Glińska
44. POSĄG MADONNY, p. bez r., ol. tekt., 70 X 100

WP. Dr Wilhelm Goldblatt
45. LIRNIK (szkic), p. bez r., ol. tekt., 56 X 52
46. NA RUDAWIE, p. bez r., ol. pł., 45 X 55

WP. Wiesławowie Góreccy
47. PORTRET OJCA, p. 1919, ol. pł., 48 X 76

WP. Roman Grünwald
48. ŻNIWIARKA, p. 1870?, ol. pł., 104 X 104
49. PORTRET L. STASIAKA, p. 1908, ol. tekt., 46 X 56
50. RYSUNKI TUSZEM Z CZASÓW SZKOLNYCH po 20 X 15

WP. Stanisław Holenderski, Zawiercie
51. BEZ TYTUŁU, bez p.i r., ol. pł., 88 X 169 Jacek Malczewski Bez tytułu

52. MOJE ŻYCIE (tryptyk), p. 1911, ol. tekt., 91 X 71
53. WIOSNA, p. 1909, ol. tekt., 80 X 65
54. SEN MALARZA, p. bez r., ol. pł., 71 X 122
55. ŚMIERĆ ELENAI, p. 1910, ol. pł., 128 X 240
56. GROSZ CZYNSZOWY (tryptyk), J. M. bez r., ol. tekt., 65 X 80, 73 X 92, 65 X 80 Jacek Malczewski Grosz Czynszowy

57. PRZEWIDZIAŁ, p. 109, ol. tekt., 91 X 71
58. RYCERZ I FAUN, p. 1900, ol. tekt., 92 X 70
59. PORTRET, p. 1913, grudzień, ol. tekt., 72 X 92
60. MOTYL, p. 1910, ol. tekt., 69 X 100
61. MOJA MATKO, BYŁ TU ŻOŁNIERZ, p. 1911, ol. pł., 92 X 73 Jacek Malczewski Moja matko był tu żołnierz...

62. STUDIUM, p. bez r., ol. tekt., 56 X 71
63. STUDIUM, p. bez r., ol. tekt., 46 X 67
64. ZATRUTA STUDNIA (tryptyk), p. 1911, ol. dykt., pł. dykt., 59 X 72, 92 X 72, 59 X 71 Jacek Malczewski Zatruta studnia

65. AUTOPORTRET, p. 1914, ol. pł., 50 X 54
66. SEN MALARZA (nie skończ.), p. bez r., ol. pł., 138 X 68
67. PEJZAŻ I. bez p. i r., ol. tekt., 32 X 40
68. PEJZAŻ II. p. bez r., ol. pł., 98 X 58
69. SYN ARTYSTY, p. bez r., ol. pł., 46 X 62
70. PORTRET PROF. DĘBICKIEGO, p. 1914, ol. tekt., 98 X 66
71. GŁÓWKA, p. 1913, temp. pł., 60 X 45
72. ROZMOWA (szkic), p. 90, ol. tekt., 47 X 67

WP. Dr H. K.
73. WIZJA MALARZA, p. 97, ol. des., 53 X 66

74. POMOCNIK CHARONA, p. 1911, ol. des., 85 X 67
75. WIZJA MALARCZYKA, p. 1889?, ol. pł., 89 X 35 Jacek Malczewski Wizja Malarczyka

WP. Maria Kirchmayerowa
76. DZIEWCZYNKA, p. bez r., akwar., 15 X 30
77. RYSUNKI NA CHUSTECZCE, 1901, pł., 29 X 29
78. PORTRET J. K. KIRCHMAYERA, p. 1909, ol. tekt., 54 X 36

WP. Dr Jan Knoreck
79. PORTRET PANI, bez p. i r., ol. tekt., 100 X 71

WP. Stefania Kostecka
80. PORTRET KOBIECY, p. 97, past. 62 X 88

WP. Drowa Elza Krausowa
81. PORTRET WICEPREZYDENTA M. KRAKOWA INŻ. JÓZEFA SAREGO, 63 X 80

WP. Józef Kuczyński
82. FAUN I RUSAŁKA, p. 1900, ol. des., 60 X 55
83. PORTRET ALEKS. MROCZKOWSKIEGO, bez p. i r., ol. des., 45 X 54
84. JUDASZ, p. 1900, ol. des., 45 X 56
85. MOJE MODELE (tryptyk), p. 1900, ol. tekt., 103 X 42
86. PORTRET FELIKSA KUCZYŃSKIEGO, p. 1910, ol. des., 82 X 65

WP. Maria Lancowa
87. DZIESIĄTA MUZA, p. 1918-19, ol. tekt., 70 X 87

WP. Maksymilian Lauterbach
88. SŁAWA, p. 1914, ol. pł., 275 X 185

WP. Włodzimierz Lipoński
89. PORTRET WŁODZ. LIPOŃSKIEGO (kompozycja), p. 1906, ol. des., 61 X 48

WP. Celina Lepkowska
90. WIOSNA, p. 1918, ol. pł., 106 X 240
91. ZUZANNA I STARCY, p. 1907, ol. pł., 200 X 120
92. MODLITWA, p. 1900, ol. pł., 170 X 300
93. POGRZEB MALARCZYKA, p. 1911, ol. pł., 70 X 100

WP. Dr Leopold Macharski
94. AUTOPORTRET, bez p. i r., ol. tekt., 64 X 80

WP. Dr Adam Mirocki
95. PEJZAŻ, p. 1920, ol. tekt., 49 X 32

WP. Hr. Mycielska
96. STUDIUM PORTRETOWE, bez p. i r., ol. pł. 28 X 35
97. PORTRET JERZEGO HR. MYCIELSKIEGO, p. 1886, ol. tekt., 25 X 35

WP. Dr Julian Nowak
98. PIOSENKA, J. M. 1900, ol. pł., 58 X 74
99. PORTRET KOBIECY, p. 1901, ol. pł., 74 X 152

WP. Zofia Nowotnowa
100. U STUDNI ŻYCIA, p. 1906, ol. pł., 110 X 84

WP. Antoni Br. Götz-Okocimski, Okocim
101. NIKE LEGIONÓW, p. 1916, ol. deska, 99 X 200
102. PYTIA, p. 1917, ol. pł., 110 X 210
103. DANTE, p. 1915, ol. pł., 100 X 200
104. WIOSNA, p. bez r., ol. tekt., 65 X 81
105. POLONIA, bez p. i r., ol. deska, 100 X 70
106. PORTRET A. Br. GÖTZA-OKOCIMSKIEGO, p. 1917, ol. tekt., 73 X 103
107. GŁOWA CHRYSTUSA, p. 1910, ol. des., 39 X 38

WP. Władysław Panek
108. WIECZERZA, p. 1919, ol. tekt., 100 X 71
109. NIEWIDOMA, p. 1910, ol. pł., 75 X 60
110. SZTUKA, p. 1907, ol. pł., 130 X 60
111. CHIROMANTKA, p. 1898, ol. tekt., 40 X 32 Jacek Malczewski Chiromantka

112. TOBIASZ W DRODZE, p. 1904, ol. deska, 40 X 31 Jacek Malczewski Tobiasz w drodze

113. ANIOŁ I PASTUSZEK, p. 1903, ol. deska, 32 X 40
114. 62 LAT, p. 1916, ol. tekt., 72 X 60
115. MACIERZYŃSTWO (szkic), p. bez r., ol. deska, 22 X 40
116. WISŁA, p. bez r., ol. pł., 45 X 60
117. AUTOPORTRET, p. 1905, ol. deska, 26 X 35

WP. Jan Odrowąż Pieniążek, Okocim
118. PORTRET JANA ODROWĄŻA PIENIĄŻKA, p. 1919, ol. tekt., 50 X 35
119. TRZY POKOLENIA, p. bez r., ol. tekt., 100 X 70

WP. Edward Hr. Raczyński, Dębica
120. KOBIETA, ZARZYNAJĄCA KURY, p. bez r., ol. pł., 90 X 154
121. MATKA Z DZIECKIEM, p. 1897, ol. des., 48 X 58
122. PASTERKA, p. 90, ol. pł. 110 X 60
123. NATCHNIENIE MALARZA, p. 97, ol. des., 82 X 65
124. PORTRET WŁASNY, p. 1917, ol. des., 82 X 65

WP. Dr Zbigniew Łęczyński
125. PORTRET P. MALCZEWSKIEJ, p. 96, past. tekt., 56 X 96

WP. Emilia Reissowa
126. PORTRET PROF. U. J. DR WŁADYSŁAWA REISSA, p. 1905, ol. pł., 40 x 60

WP. Aleksandra Ripperowa
127. MODELKA, p. 1905, ol. pł., 66 X 81
128. MŁODY TOBIASZ, p. 1904, luty, ol. pł., 94 X 74

WP. Dr Edmund Rosenhauch
129. GŁOWA MEDUZY, p. 1916, ol. des., 38 X 46
130. ROBOTNICY IDĄ DO PRACY, p. bez r., ol. pł., 20 X 35

WP. Antonina Rothe-Rotowska
131. PORTRET OJCA, p. 1920, ol. deska, 92 x 62
132. STUDIUM PORTRETOWE, p. 1919, ol. pł., 80 x 50
133. MODLITWA, p. 1920, ol. tekt., 66 x 90
134. AUTOPORTRET, p. 1920, ol. deska, 38 x 54
135. SZKIC PORTRETOWY, p. 1919, ol. tekt., 38 x 46
136. PEJZAŻ, p. 1920, maj, ol. tekt., 40 x 32
137. PORTRET PANI, p. 1919, ol. tekt., 24 x 34
138. SZKIC PORTRETOWY, p. 1920, ol. pł., 57 x 21
139. CHRYSTUS, p. bez r., rys. oł., 18 x 22

WP. Regina Rotweinowa
140. STUDIUM DO „BŁĘDNEGO KOŁA" (na odwrocie), p. 1908, ol. pł., 63 x 79
141. PEJZAŻ, p. 1886, ol. pł., 30 x 21
142. FLISAK, p. 94, ol. tekt., 34 x 56
143. SZKIC DO KOMPOZYCJI, bez p. i r., ol. tekt., 30 x 13

WP. Maria Stefanowa Różecka
144. REZYGNACJA, p. 1913, ol. pł., 121 X 151

WP. Ada Rutkowska
145. POETA I OJCZYZNA (tryptyk), p. 1912, ol. tekt., po 92 X 72

WP. Prof. Dr Maksymilian Rutkowski
146. NIEWIERNY TOMASZ, p. 1910, 29 grudnia, ol. pł., 200 X 108

WP. Bronisława Sabudowa
147. DZIEWCZYNA WIEJSKA, p. bez r., ol. pł., 45 X 50

WP. Dr Roman Hr. Scipio
148.PORTRET HR. K. S., p. 1911, ol. dykta, 73 X 93

WP. Helena Stopczańska
149. SYRENA, p. 1913, sierpień, ol. pł., 119 X 122
150. BALLADYNA (szkic), p. bez r., ol. tekt., 47 X 70
151. DWOREK, p. bez r., ol. tekt., 83 X 78

WP. Tadeusz Stryjeński
152. PORTRET TAD. STRYJENSKIEGO, p. 1913, ol. pł., 74 X 94

WP. Inż. Zygmunt Swolkień
153. PORTRET WŁADYSŁAWA SWOLKIENIA, p. 1907, ol. pł., 60 X 73

WP. Adamowie Szarscy
154. AD ASTRA, p. 1917, ol. pł., 100 X 110 Jacek Malczewski Ad Astra

155. POLONIA, p. 1914, ol. tekt., 98 X 148 Jacek Malczewski Polonia

156. DO SŁAWY, p. 1903, ol. tekt., 28 X 36

WP. Dr Józef Tislowitz
157. SMUTEK, p. 1918, ol. tekt., 100 X 70
158. DWOREK, p. 1916, ol. tekt., 61 X 50

WP. Samuel Tislowitz
159. AUTOPORTRET, p. 1916, ol. pł., 71 X 100
160. PORTRET KOBIECY, p. 1917, ol. tekt., 72 X 103

WP. Inż. Leon Tombak
161. WSPOMNIENIA WOJENNE, p. 1906, ol. tekt., 70 X 100
162. KLOTO, LACHESIS, ATROPOS (tryptyk), p. 1920, ol. pł., 70 X 1OO, 70 X 104, 70 X 100 Jacek Malczewski Kloto, Lachesis, Atropos

WP. Oskar Trattner
163. POD PERGOLĄ, p. bez r., ol. des., 27 x 21
164. DROGA, p. bez r., ol. pł., 30 x 27
165. CHRYSTUS, p. 1924, ol. des., 17 x 24

WP. Edward Hr. Tyszkiewicz
166. DANTE I WERGILI, p. 1915, Wiedeń 24/3, ol. pł., 100 X 200

WP. Marcelowie Ungerowie
167. KONIE ŚMIERCI, p. 1914, ol. tekt., 68 X 50

WP. Emilia Urbańska
168. TĘSKNOTA, p. 1913, marzec, ol. pł., 122 X 156

WP. Artur Wohl
169. PORTRET PANI FAŁATOWEJ, p. czerwiec, 1908, ol. tekt., 71 X 87
170. OFICER. 1914, p. 1918, ol. tekt., 66 X 47
171. WIZJA EZECHIELA, p. 1917, ol. tekt., 102 X 72 Jacek Malczewski Wizja Ezechiela

172. DON KISZOT, p. 1921, ol. pł., 82 X 130
173. NAPRAWA ŁODZI, p. bez r., ol. pł., 54 X 70
174. THANATOS, p. 1916, ol. pł., 195 X 240 Jacek Malczewski Thanatos

WP. Kazimierz Wojciechowski
175. THANATOS I. p. 1898, ol. pł., 70 X 120
176. THANATOS II. p. 1899, ol. pł., 70 X 120

WP. Wanda Woloszyńska
177. WĘDROWIEC U STUDNI, p. 1920, ol. pł., 100 X 54

WP. Zygmunt Ziembicki
178. KONIK POLNY (tryptyk), p. 1903, ol. dykt., 32 X 39, 45 X 43, 32 X 39
179. POP I CHŁOPI (supraporta), J. M. bez r., ol. pł., 140 X 70
180. DZIECIŃSTWO, p. 1919, ol. pł., 200 X 100
181. ECHO, p. 1920, ol. pł., 200 X 100
182. CORONA IMPERIALIS, p. 1918, ol. pł., 200 X 100
183. MOJE ŻYCIE (tryptyk), p. 1916, ol. tekt., po 100 X 150
184. DZIADEK, p. 1901, ol. dykt., 18 X 35
185. PIELGRZYM, p. bez r., ol. pł., 18 X 35
186. POWRÓT, p. 1914, ol. pł., 200 X 100
187. WYJŚCIE W ŚWIAT, p. 1915, ol. pł., 200 X 100
188. PRZEPOWIEDNIA EZECHIELA (tryptyk), p. 1918, 1917, 1917, ol. tekt., 100 X 66, 100 X 70, 100 X 60
189. AUTOPORTRET, p. 1915, luty, Wiedeń, ol. des., 50 X 70
190. ŚMIERĆ, bez p. i r., ol. tekt., 70 X 104
191. ORFEUSZ, p. 1914, ol. pł., 106 X 196

WP. Inż. Filip Zilz
192. WE DWORZE, p. 1920, ol. dykta, 103 X 70
193. MODELKA, p. bez r. ol. tekt., 62 X 78
194. UŚMIECH, p. 1920, ol. pł., 72 X 52

WP. Dr Jahoda Żółtowski
195. PORTRET P. ROBERTA JAHODY, p. 1909, ol. pł. 54 X 70
196. STARZEC POD KRZYŻEM, p. 1909, ol. tekt., 90 X 72
197. PORTRET LIGĘZY, p. 1907, ol. tekt., 86 X 67
198. SZKIC DO ZATRUTEJ STUDNI, p. 1901, ol. tekt., 37 X 26
199. HARPIE (szkic), p. 1900, ol. tekt., 38 X 29

WP. X.
200. PORTRET MĘSKI, bez p. i r., ol. deska, 71 x 92